martes, 27 de junio de 2017

Poeta Armando Romero- National Palace Culture in Sofia ,Bulgaria.
***  27 de junio, 7:00 PM, National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria.
. Armando Romero presenta "El poeta de vidrio". 
 Стихосбирката „Поетът от стъкло“ - избрана поезия на колумбийския поет Армандо Ромеро е в превод на Ирен Иванчева и Кирил Мерджански, Издателство за поезия ДА. / Армандо Ромеро ще присъства на живо на премиерата. / Актьорът Станислав Кертиков ще прочете стихотворения от книгата. Ще чуем и изпълнение на пианистката Анжела Тошева. / „Фигурата на Армандо Ромеро е представителна за поет и писател, който търси себе си чрез литературата и пътуванията. Поет, писател и ерудит, който обединява различни култури, един космополит, чийто дом е литературата и който се чувства навсякъде у дома си. Подборът ни тук е опит да се отрази многообразната палитра на поетиката на Ромеро. Армандо Ромеро е изключителен ерудит, но и поет създал собствен оригинален стил в резултат на поетическита си ерудиция.”  Ирен Иванчева /// --
Poemario "Poeta de cristal" - la poesía seleccionada poeta colombiano Armando Romero es traducida por Irene Ivancheva y Cyril Merdzhanski, Editorial de la poesía DA. / Armando Romero estará presente en el estreno en vivo. / Actor Stanislav Kertikov leerá poemas del libro. Vamos a escuchar la actuación de la pianista Angela Tosheva. /  "La figura de Armando Romero es representativa del poeta y escritor que está buscando a sí mismos a través de la literatura y los viajes. Poeta, escritor y erudito, que unen distintas culturas, un cosmopolita, cuyo hogar es la literatura y que se siente en todas partes en casa. Nuestra selección aquí es un intento de reflejar la paleta diversa de la poética de Romero. Armando Romero es excepcional erudito, sino también un poeta crea su propio estilo original como resultado de poeticheskita erudición. " Irene Ivancheva  --- ///   The premiere of the selected poems collection "The Poet of Glass " by the Colombian poet Armando Romero will be held in the presence of the author on 27 June at 7 p.m. in Peroto (The quill pen) Literary Club, the National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria. Translators are Irene Ivancheva and Kiril Merjanski, Publishing Poetry House DA (YES). The author will be presented by Irenе Ivancheva and will answer questions from the audience. The edition is bilingual - in Bulgarian and Spanish. The online Artlive TV will broadcast the event; it will be also available to be viewed on record.  /
 

 http://notipoemastelepolvero.blogspot.com/
http://ntcblog.blogspot.com
JUNIO 2017
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario